Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Giới thiệu

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1976 Công ty Xây lắp 1 trực thuộc Sở Xây Dựng Đồng Nai được thành lập theo quyết định 103/ĐN-TCCM ngày 05/06/1976 của Ủy ban Nhân dân cách mạng Đồng Nai với nhiệm vụ chính là thi công xây lắp và thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kinh doanh hạ tầng nhà ở và sản xuất vật liệu xây dựng.

Năm 1991 theo Nghị quyết 338/HĐBT của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty được tái cấu trúc theo quyết định số 146/QD-UBT ngày 04/10/1992 của UBND Tỉnh Đồng Nai và đổi tên là Công ty Xây dựng Dân dụng Công Nghiệp Số 1 Đồng Nai.

Thực hiện theo Quyết định số 95/1999/QĐ-TTg ngày 06/04/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Nai cổ phần hoá năm 1999; Công ty thực hiện cổ phần hoá, chính thức thành lập công ty cổ phần ngày 01/07/2001 và đối tên là Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000016 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/07/2001.